ศึกษาดูงาน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ Feasibility Survey with the Private Sector for Utilizing Japanese Technologies in ODA Projects for Extending Healthy Life Expectancy of Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System ณ ประเทศญี่ปุ่น