ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 11 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องสระบัว (109 ) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>