ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ

สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าฟังการบรรยายโดย รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม UNFPA Assistant Representative และ Dr.Yanhong Zhang, Director of Statistics Division, ESCAP ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ