ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นักศึกษาของสถาบันฯ ไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ และการสำรวจระดับชาติ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ