ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

อ.ดร.ธีระพงศ์  สันติภพ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ ประเทศมาเลเซีย