ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ (Fired Coal Plant) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ ประเทศไต้หวัน