ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม Empirical Observation on Coal Fire Power Plant in Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น