ศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ จากคณะสถาบันต่างๆ  รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ  เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559  เพื่อนำแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  ซึ่งคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้  ขอเชิญผู้สนใจติดตามได้ผ่านเว็บไซต์นี้  http://wp.me/p9hp9-1SA
 
* ที่มาของภาพจาก คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล