ศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ Dr. Nyi Nyi ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดี ในงาน MU Blue Night ครั้งที่ 6 "คืนสู่เหย้า เรามหิดล" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>