วิทยากรพิเศษ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย (เกาะบาหลี)” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย