วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า …สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม

คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับ คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวาโก้บราเดย์ และคณะ ในโอกาสมารับมอบบราเสื่อมสภาพและบราใหม่ โครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า …สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดย บมจ. ไทยวาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ