ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ “โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP)”

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ “โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP)” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.นายแพทย์ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นผู้แทนลงนาม และสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น โดยคุณชิฮารุ อิบาชิ ผู้จัดการทั่วไปสำนักส่งเสริมการกีฬา สมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>

ข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ