ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่าง 3 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย