ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนกับ 34 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศ และเข้าร่วมประชุม “นักบริหารจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดยมี ศ.คลินิก น.พ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา