ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์