ร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอภิปรายและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ