ร่วมเขียนงานวิจัยกับ National Chiao Tung University

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ร่วมเขียนงานวิจัยกับ National Chiao Tung University ในโครงการวิจัยเรื่อง “Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan” ณ National Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)