ร่วมงานเปิดอาคาร Training and Rehabilitation Center for Thai and Migrant Labour (L-TRec)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเปิดอาคาร Training and Rehabilitation Center for Thai and Migrant Labour (L-TRec) โดย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ร่วมกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

บ้าน LPN เป็นศูนย์พักพิงฟื้นฟูเยียวยาและฝึกอบรมผู้ประสบปัญหาด้านแรงงาน เป็นสถานที่พักพิง บำบัดฟื้นฟู เยียวยาเบื้องต้น ส่งต่อผู้ประสบปัญหา และรวมถึงการเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาแรงงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) by The Government of Japan)

ในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย และ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิ LPN มาร่วมเป็นประธานพิธีเปิด ณ บ้าน LPN ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี