ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในสไตล์ “ดอกดี ดีออก หลายดอกก็ดีเหมือนกัน” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ชาวสถาบันฯ ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>