รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ นางสาวกรกช มีชำนาญ ผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (External Audit) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะจากงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ นายสมควร ธรรมดี เข้าร่วมรับฟัง นายสมเกียรติ เขียวแก่ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำสถาบันฯ เป็น Eco-Organization โดยมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด Carbon Footprint ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล