รางวัลผู้ทรงคุณค่าด้าน “นักวิจัยดีเด่น” จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่าด้าน “นักวิจัยดีเด่น” จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในงานประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ณ ที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 กรุงเทพมหานคร