ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม

อาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และ นางสาวปาณฉัตร ทิพย์สุข เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย และนำเสนอผลการวิจัยประเด็น "ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม" ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.