รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ร่วมประชุม Be active 2014 และนำเสนอบทความเรื่อง “Consequences of Physical Activities Officers on Villagers’ Sport, Exercise, and Recreation Participation in Thailand” ณ ประเทศออสเตรเลีย