รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ และ อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 1st Asia and the Pacific Family Policy Seminar: Fertility Transition and Family Policies in 21 Century พร้อมนี้ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Low Fertility and Policy Agenda in Thailand” ณ ประเทศเกาหลีใต้