รณรงค์ประหยัดพลังงาน

สถาบันฯ นำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกายภาพและการบริการ และหน่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อที่ทำงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ถอดปลั๊กประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 404 (11/2558) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 และ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ