ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN)

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน ในโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันฯ ในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>