ม.มหิดล และ สสส. จับมือกรมเสมียนตรา ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส.และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของของกำลังพล สู่การเป็น “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ” และ “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” อีกทั้ง เตรียมขยายความร่วมมือระดับกระทรวงกลาโหม เพื่อผลิตกำลังพลสร้างสุขกองทัพไทยในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) ชี้ว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กร และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของคนทำงาน 
 
เจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พลเอก วรวิช มลาสานต์) แสดงความยินดีและพร้อมในความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. ดำเนินงาน สร้างเสริม “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” ให้ความสำคัญในการ พัฒนาขับเคลื่อน คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของกำลังพล เพื่อให้เป็นทหารอาชีพที่มีความสง่างาม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 
รองผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส. (ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์) ปิดท้ายว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สสส.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ  HAPPINOMETER MODEL รูปแบบ กลไก และ กระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน รณรงค์ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ” และเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะเห็นถึงความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนให้ คนทำงานทุกคนในองค์กรทุกภาคส่วนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
(กองทัพไทยใส่ใจความสุขกำลังพล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลิตกำลังพลแห่งความสุข)