มุมมองเพศวิถีศึกษากับการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คุณกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และ คุณวิมล น้อยทะรงค์ ทีมงาน “คิด ปั้น เปลี่ยน” ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานของโครงการพัฒนาชุดความรู้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยโดยท้องถิ่นสู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ขอสัมภาษณ์และคำปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับมุมมองเพศวิถีศึกษากับการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในเด็กและเยาวชน ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ