มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคณะ มอบอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งานให้แก่คณะจากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อนำไปใช้พัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการปัตตานี จังหวัดปัตตานี ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล