บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมด้วย คุณเสาวภาค สุขสินชัย และคณะมอบคอมพิวเตอร์เก่าให้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 เครื่อง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-บุคลากร ได้รับคอมพิวเตอร์ที่ส่งให้ทางบริษัทขนส่งพัสดุแล้ว

โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้มีนักเรียน 65 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  และโรงเรียนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนฝึกหัดใช้  คอมพิวเตอร์เก่าที่สถาบันฯ บริจาคให้นี้ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกหัดใช้ เพื่อปูพื้นฐาน ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อไป