มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมห้องสมุดและการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ