มอบกระเช้าผลไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์  อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล และคณะ มอบกระเช้าผลไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล