มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย) พร้อมคณะ ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 16 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (School of Culture, History and Language, The Australian National University) พร้อมได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การย้ายถิ่นของแรงงานอาเซียน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข" ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>