มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” โดย ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษากรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ : การออมเพื่อสังคมสูงวัย ด้านสังคม : การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ ด้านสภาพแวดล้อม : การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี ด้านสุขภาพ : ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร