มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน ได้ร่วมจัดประชุมห้องย่อย ใน "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กพ.61 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สสส. 
 
ทางโครงการครอบครัวอบอุ่น จัดการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น : รูปแบบ เครื่องมือและการขับเคลื่อน การสร้างครอบครัวอบอุ่นในองค์กร” และผลเบื้องต้นจากการสำรวจครอบครัวอบอุ่นต้นแบบตามด้วยการเสวนาร่วมกันจากภาคีเครือข่าย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นในองค์กรแห่งความสุข”  โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย : การสูงวัยของประชากรพลิกสังคม"