ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับการถูกละเมิดสิทธิ

ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ “ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับการถูกละเมิดสิทธิ” ในเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง “สิทธิของผู้สูงอายุไทยในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ