พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>