พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลักสูตร "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment)" หลักสูตรร่วม 6 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ่าสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล