พิธีสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะผู้แทนส่วนงานกล่าวคำอวยพรและถวายมาลัยเพื่อสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายมาลัยเนื่องในพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณหน้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม