พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานทั้งสามแห่งดังกล่าวมีแผนการความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และสามารถนำข้อมูลผลสำรวจฯ ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายยงยุทธ เพี้ยนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม (ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว