พิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี