พิธีลงนามสัญญารับทุน/ การสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญารับทุน/ การสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC โดยมี อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ในฐานะผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 รายวิชา ที่ได้รับทุนงบประมาณ/ สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC ภายใต้โครงการ Mux จากมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>