พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Asia Center, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Kim Marie Korinek, Asia Center Director, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล