พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เพื่อแสดงความยินดีแด่ นายกาศพล แก้วประพาฬ (ที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร และ Dr.Khaing Khaing Soe (Director,Department of Population, Ministry of Immigration and Population, Myanmar ผู้อำนวยการกรมประชากร กระทรวงตรวจคนเข้าเมือง และประชากร ประเทศเมียนมาร์) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ)  ได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ 
พร้อมนี้  คณะจากสถาบันฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) นายศราวุฒิ ศรีทอง นายสุเทพ คำเมฆ นาวสาวทิพวรรณ ฝางแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ประเภททุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม จากสมาคมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ