พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคตกับ GIGA German Institute of Global and Area Studies ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี