ผู้อำนวยการสถาบันฯ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี