ผลการประเมิน AUN-QA

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ