ประชุม “World Congress for Middle-eastern Studies (WOCMES)”

รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม World Congress for Middle-eastern Studies (WOCMES) และนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง “Muslim Immigrants in Bangkok, Thailand: Faith and Religious Practices” ณ ประเทศตุรกี