ประชุม Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)

อ.ดร.สักกรินทร์  นิยมศิลป์ และ อ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility  of People (EURA-NET) ณ ประเทศกรีซ