ประชุม The Second Pre-Institute meeting of the CHCI Global Humanities Institute 2020

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เข้าร่วมประชุม The Second Pre-Institute meeting of the CHCI Global Humanities Institute 2020 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaysia เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย